Regulamin serwisu Genomio.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem serwisu www.genomio.pl (dalej Serwis) oraz administratorem danych osobowych, jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed Sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 782-238-22-67, Regon: 300 512 430, tel: +48 61 853 32 38 (dalej Administrator).

  2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, prawna bądź nieposiadająca osobowości prawnej (dalej Użytkownik).

  3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:

a) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

b) dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

c) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.);

d) świadczenia usług konsumentom zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 827) o prawach konsumenta (dalej jako Ustawa o prawach konsumenta)

  1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach Serwisu;

b) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu zestawu do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka lub mikrośladów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) umówienie za pośrednictwem Serwisu terminu pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka w placówkach partnerskich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d) zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

  1. Korzystanie przez Użytkownika z usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, iż usługa zakupu obejmuje wyłącznie możliwość dokonania zakupu, nie obejmuje dostępnych w nim towarów i usług.

§ 3. Sprzedaż na odległość

  1. Administrator prowadzi sprzedaż zestawów do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, służącego jako podstawa do przeprowadzania badań DNA (dalej Zestaw). Cena Zestawu podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto (przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT). Administrator jest uprawniony do zmiany ceny Zestawu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania.

  2. Administrator przyjmuje zamówienia na Zestaw (dalej Zamówienie) za pośrednictwem serwisu internetowego www.genomio.pl (Serwis) w tym przy wykorzystaniu:

a) formularza umożliwiającego dokonanie zakupu on-line,

b) maila wysłanego na adres: info@genomio.pl,

c) telefonicznie pod numerami: (61) 853 32 38, 801 120 909,

d) faksem pod numerem: (61) 853 32 39,

e) pocztą na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań.

f) w każdej innej dopuszczanej przez prawo formie.

3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest podanie przez osobę składającą Zamówienie (dalej Klient) wymaganych danych:

a) imienia i nazwiska ewentualnie innych danych pozwalających na identyfikacje,

b) adresu pocztowego, na który ma być dostarczony Zestaw;

c) danych do kontaktu: numer telefonu, adres email bądź inne;

4. Zaakceptowanie przez Klienta łącznej ceny realizacji Zamówienia, w tym ceny Zestawu wraz z podatkiem oraz kosztów dostawy;

5. Po złożeniu Zamówienia Klient może:

a) wycofać Zamówienie – w każdym czasie, wysyłając informację na adres: info@genomio.pl

b) dokonać modyfikacji Zamówienia – wyłącznie za zgodą Administratora.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta popełnione przy składaniu Zamówienia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.

7. Czas realizacji Zamówienia zależy od wybranej formy dostawy i wynosi nie więcej niż:
a) 5 dni roboczych przy wyborze usług Poczty Polskiej,

b) 2 dni robocze przy wyborze usług kuriera,

c) 5 dni roboczych przy wyborze usług Paczkomatu,

8. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu Klient stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: info@genomio.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań. Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy.

9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem, iż nie zostały otworzone hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu.

10. W przypadku gdy hermetycznie zapakowane próbniki służące do pobrania wymazu zostały po dostarczeniu otwarte, zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

11. Prawo do odstąpienia od umowy Klient realizuje wysyłając wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań lub po zeskanowaniu mailem na adres: info@genomio.pl. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie listu / maila przed jego upływem.

12. Odstępując od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Zestaw na swój koszt listem poleconym na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań. Zestaw może być odesłany łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

13. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administrator:

a) niezwłocznie wyśle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania;

b) nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz otrzymania Zestawu, lub potwierdzenia odesłania Zestawu, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Zestawu Klientowi.

14. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient na oświadczeniu poda numer rachunku bankowego na który zwrot powinien być dokonany.

§ 4. Dane osobowe

1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:

a) dokonywania przez Użytkownika zakupu Zestawu;

b) zadawania przez Użytkownika pytań.

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie § 4.1.1) Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji złożonego przez niego zamówienia.

3. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji złożonego zamówienia, a następnie usunięte, za wyjątkiem danych wymaganych do udokumentowania wykonania usługi, przetwarzanych na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 2) ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4.1.2) Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie, jak również może podać imię i nazwisko. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie zostaną usunięte.

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań lub wysłać wiadomość email na adres: info@genomio.pl.

6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 5. Własność intelektualna

1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:

a) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);

b) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

c) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).

2. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw ani też nie uzyskują do nich licencji.

3. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest w szczególności zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie i / lub udostępnianie Serwisu, jego części, materiałów w nim zamieszczonych i / lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

§ 6. Zakres odpowiedzialności Administratora

1.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania działania Serwisu i Systemu wyłącznie ze względu na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług lub awarię sieci internet, lub z innych przyczyn stanowiących siłę wyższą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Usługodawca zapewni przywrócenie dostępu do Usług w możliwie najkrótszym terminie.

3.  Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1)  skutki wynikłe z niewłaściwej  lub niezgodnej z Regulaminem rejestracji Użytkownika,

2) szkody powstałe po stronie Użytkownika wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,

3) następstwa blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika,

4) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;

5)  szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Administratorem jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Administratora.

6.  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Użytkowników nie będących konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych.

7. Względem osób – konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ograniczenia czy wyłączenia odpowiedzialności, określone w niniejszym artykule są skuteczne wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@genomio.pl lub tradycyjną na adres: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński, ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego § 8.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 8. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności Serwisu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

3. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych zasad.

4. Usługi prezentowane na stronach serwisu internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

6. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem <a href=”https://www.genomio.pl/wp-content/uploads/2023/02/regulamin.pdf”>https://www.genomio.pl/wp-content/uploads/2023/02/regulamin.pdf</a>